اصول مهمانداری

در این بخش با مطالبی مربوط به مهماندار که در واقع وظایف او محسوب 

می شود اعم از آراستی ظاهر، برخورد و رفتار اجتماعی، و خدمات آشنا

می شویم.

 

 

 

دوره های آموزش تخصصی مهماندار، هاست، ویتر و کاپیتان اوردر

زیر نظر کارشناس ارشد تشریفات، ناصر سلمانزاده​