اصول مهمانداری

 

 

در این بخش با مطالبی مربوط به مهماندار که در واقع وظایف او محسوب می شود اعم از آراستی ظاهر، برخورد و رفتار اجتماعی، و خدمات آشنا می شویم.